RSS довод

На истом задатку: сарадња библиотекара и наставника

  мр Миле Пенков

  OШ „Десанка Максимовић“ Чокот, Ниш

  penkowmile@gmail.com

(Рад је представљен на 4. Интернационалној конференцији ТИО 2012 – Техника и Информатика у образовању, Чачак, Србија 1-3. јун 2012.)

Резиме: Библиотекар основне школе у новом информационом времену и условима повећане тражње за провереним изворима информација настоји да успостави бољу и свестранију комуникацију и сарадњу са наставницима Техничког и информатичког образовања, односно Информатике и рачунарства. У раду су разматрани и практични модели њихове сарадње и доприноса у припреми и реализацији јавних, културних и информативно-промотивних активности у основној школи.

Кључне речи: библиотека основне школе, сарадња са наставницима, јавна и културна делатност, медијатечки послови

1. УВОД

Тежња ка формирању функционалног знања ученика, потребног за сналажење и активно учешће у савременом свету, представља изазов и покретачки мотив библиотечко-информационог, васпитно-образовног, јавног и културног рада модерног школског библиотекара. Поштујући принцип мултидисциплинарности у приступу настави и ваннаставним активностима ученика, он је активни промотер сарадње са свим предметним наставницима, учитељима, а посебно са наставницима Техничког и информатичког образовања, односно Информатике и рачунарства (1). Та се креативна и плодотворна веза исказује како на пољу практичне примене онога што су ученици научили на редовним наставним часовима ТИО и ИР (током обављања истраживачких задатака у библиотеци или при изради домаћих задатака уз коришћење информационих технологија), тако и у заједничком деловању приликом реализације јавних, културних и промотивних активности у самој школи и информационом окружењу.

2. БИБЛИОТЕКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У НОВОМ ИНФОРМАТИЧКО-ИНФОРМАЦИОНОМ ОКРУЖЕЊУ

Развој информационих технологија у 21. веку умногоме је утицао на обогаћивање и осавремењавање свих сегмената делатности школског библиотекара: библиотечко-информационог пословања, васпитно-образовног рада са ученицима, његових културних и јавних активности, као и архивско-документационог и информативно-промотивног рада. 

Библиотечки фондови наших основних школа су се у недавној прошлости попуњавали дидактичким материјалом на различитим носачима информацијама, тако да многе библиотеке поседују мноштво застарелих, неактуелних и нефункционалних наставних садржаја, попут оних на филмским тракама, дијафилмовима, грамофонским и магнетофонским плочама, видео-касетама. За презентовање овог сада већ технолошки превазиђеног образовног материјала служили су дијапројектори, касетофони и магнетофони, грамофони, графоскопи, видео-рикордери, видео-плејери и телевизијски апарати. Међутим, некадашња „медијатека“ одлази у прошлост, јер се сада уместо ових уређаја користе рачунари са уграђеним читачима информација, пројектори, видео-бимови, тзв. „интерактивне табле“.

Имајући у виду потребе свих наставника основне школе, библиотекар нашег времена се труди да прибави актуелну и функционалну методичку и стручну литературу и у штампаном и електронском облику – допунске уџбенике, књиге, часописе, зборнике радова, презентације, филмове (2). Веома је значајно да библиотекар поседује и квалитетан софтвер, односно програме за обраду текста, звука и слике, као и да та своја информатичка и информационо-технолошка знања преноси наставницима, теоријски и практично, указујући на могућности примене у настави, нудећи образовне материјале и туторијале (3). 

Поред тога, обавеза је библиотекара основне школе као стручног сарадника да активно и плански, у оквиру своје библиотечко-информационе и васпитно-образовне делатности врши оспособљавање ученика и наставника за рад са модерним информатичким средствима, у циљу боље припреме наставе, безбеднијег коришћења рачунара и рачунарске опреме, нових програма, Интернета. Још конкретнију информатичко-техничку и информациону ангажованост библиотекар остварује у оквиру своје јавне и културне делатности. Управо у овом домену, дакле, долази до преплитања активности које библиотекар има као редовну обавезу са оним које се наставнику ТИО односно ИР јављају као допунске, најчешће ради покривања наставне норме. Пракса показује да се оптимална сарадња библиотекара и наставника ТИО и ИР остварује у раду специјализованих тимова Наставничког већа – Тиму за организацију приредби и школских манифестација и Тиму за маркетинг и информисање. Притом, однос библиотекара и наставника у заједничком раду на медијатечкој припреми и подршци приредбама и јавним школским манифестацијама треба да буде сараднички и партнерски, заснован на поверењу и уважавању.

3. БИБЛИОТЕКАР И НАСТАВНИК ТИО/ИР НА ИСТОМ ЗАДАТКУ

Са све већом информатизацијом и дигитализацијом наставног процеса, у многим школама се, уколико за то постоје просторни и материјални услови, формира тзв. „дигитална учионица“, која поседује више радних места са рачунарима за кориснике (ученике и наставнике) – за учење, обављање практичних задатака, као и сврсисходно истраживање на Интернету у складу са њиховим образовним и културним интересовањима. Пошто је најчешће читаоница библиотеке премала за претварање у вишенаменску дигитализовану учионицу (мултимедијални центар), то се за ово користи информатички кабинет или посебна учионица, а за одговорно лице одређује наставник ТИО, односно ИР. Међутим, као и приликом припреме и реализације свих других школских наставних и ваннаставних активности, и на овом пољу сарадња библиотекара и наставника ТИО/ИР може бити на завидном нивоу, будући да се у библиотечком фонду налази мноштво корисних електронских и дигитализованих извора информација који се могу понудити, како ученицима тако и наставницима свих предмета. Притом се полази од целине образовног процеса и схватања да су и наставници истовремено ученици, они који су у континуираном процесу целоживотног учења, што је у потпуној сагласности са духом модерног библиотекарства и његовом новом просветитељском улогом. Нарочито је наставник ТИО/ИР од велике помоћи свим организаторима приредби и других школских манифестација када треба припремити сложенију мултимедијалну презентацију (рецимо код обогаћивања презентације видео-записима и музичким садржајем и повезивања са линковима који указују на поједине наставне или пригодне материјале). Велики број наставника данас за презентацију одабраних садржаја самостално користи PowerPoint – презентације, али се искуствено показало да им је готово увек потребна нека врста консултације и мале асистенције од стране наставника информатичке групе предмета.

При самој реализацији планираних активности, улога библиотекара/наставника ТИО или ИР састоји се у правилном постављању опреме (најчешће се у основним школама за те прилике користе лаптоп и пројектор, евентуално и звучници, а у скорије време и „интерактивна табла“) и давању упутстава презентерима како да исту самостално користе. Поред тога, неопходно је и његово стално присуство, како би се у случају квара или нестручне употребе опреме адекватно реаговало у циљу даљег одвијања активности. Уколико је то могуће, најбоље је обезбедити резервну опрему, са свим неопходним хардверским и софтверским решењима, и тиме би се одговорило на евентуални квар уређаја или нестручно руковање, односно коришћење програма. Иако су овакве ситуације ретке, управо се у тим приликама види обученост и спремност наставног особља (па и целог тима) да правовремено реагује и отклони проблеме у току реализације јавног програма. 

Културна и јавна делатност представља интегрални део укупних васпитно-образовних активности школе, којима се остварује сарадња са локалном, културном и широм заједницом, у циљу побољшања радних резултата и поспешивања општег културног нивоа ученика и локалне средине. Поред обавезних приредби за Дан школе и Савиндан, прилика за организацију пригодних културних и јавних манифестација у основној школи има много: Пријем првака, Европски дан језика, Светски дан мира, Дечја недеља, Светски дан школских библиотекара, Нова година, Дан заљубљених, Светски дан вода, Дан матерњег језика, Светски дан књиге, Дан словенске писмености, Дан Европе, Видовдан. Поред приредби, библиотекар као медијатекар и наставник ТИО/ИР сарађују у припреми и брину о техничким условима одржавања квизова, филмских пројекција, седница Наставничког већа и састанака Савета родитеља и Школског одбора, гостовања позоришних и луткарских трупа, музичких оркестара. Томе се могу додати и посете наставника из других школа, Школске управе, личности из јавног и политичког живота, представника локалне власти и установа културе, донатора…

Сем ученика и наставника који заједнички реализују пригодне приредбе и друге свечаности и културне програме, њиховом успеху и атмосфери доприносе и остали учесници, који помажу, допуњавају и подржавају овакве креативне напоре. У припреми је потребно, на пример, објединити музичке композиције на једном месту у рачунару, унети додатне аудио и видео-прилоге, штампати синопсисе приредбе, радне текстове за водитеље и извођаче, извести тонске и светлосне пробе и проверу исправности технике (музичког разгласа и помоћних уређаја – звучника, микрофона, пројектора, „интерактивне табле“, видео-бима…). Потом је и за конкретну реализацију програма неопходна информатичко-техничка подршка, коју пружају библиотекар/медијатекар или наставник ТИО/ИР. Ова би се подршка односила на конкретно коришћење рачунарске опреме и презентационих програма, односно на рад за микс пултом, подешавање и контролу звука, при чему се очекује да већа одговорност буде на наставнику ТИО/ИР (као уистину компетентном и стручном лицу), а да библиотекар буде његов асистент.

Све ове програме, такође, треба забележити фотографским апаратом или камером, а касније умножити и сачувати за школску архиву. У сарадњи с наставницима ТИО и ИР библиотекар-медијатекар у континуитету прати наставничке активности, документује их фото-апаратом и камером, потом их смешта у базу података (архивира), што ће бити од користи неком будућем организатору, ради увида и прегледања ранијих сличних приредби, истим или другим поводом. Прикупљена документарна грађа (фотографска, филмска, електронска, штампана) о свим реализованим јавним и културним активностима школе остаће као траг и запис о једном времену, па их треба чувати у дигиталном облику, на хард-дисковима рачунара, компакт-дисковима, екстерним хард-дисковима и другим меморијским уређајима и форматима. Доступност и сигурност електронске архивско-документационе грађе у школској библиотеци умногоме ће зависити од информатичко-техничке поткованости библиотекара и стручне помоћи наставника ТИО, односно ИР. 

4. САРАДЊА У ОКВИРУ ИНФОРМАТИВНО-ПРОМОТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Истовремено са сопственом промоцијом кроз културно-уметничке приредбе, обележавање празника и јубилеја, друштвено-корисне акције и спортска такмичења, школа настоји да информише и упознаје родитеље ученика, локалну и ширу заједницу са својим активностима кроз штампање школског листа и припрему садржаја на школском Интернет-сајту. Оба ова медија јесу простор на коме се сустичу информације из окружења (локална заједница, културне установе, друге школе, школска управа), а из њега се истовремено одашиљу обавештења о раду школе, њених ученика и наставника.

Промотивно-маркетиншка представа школе преко школског листа и сајта мора бити пажљиво припремљена и вођена. Техничко уређење листа, прелом страница, унос и обрада фотографија захтевају познавање области штампарства и индустријског дизајна, али и одговарајућег софтвера, па је од великог значаја улога наставника ТИО/ИР, који би на себе преузео овај одговоран и креативан посао. То се односи и на школски сајт, чије је ажурирање још захтевније и тражи праћење новина у свету софтверских програма, уз познавање производње сопствених извора информација у дигиталном облику. Не мање важна је и улога библиотекара, као особе која брине о расположивим информационим изворима и документационој грађи у школској библиотеци. У школама које за то имају могућности, библиотекар и наставник ТИО/ИР као чланови Тима за маркетинг и информисање учествују у изради монографије школе, зборника литерарних радова ученика, односно у припреми изложби ликовних и видео-радова ученика, или пак у организацији и реализацији ђачких игранки и маскенбала. 

5. ЗАКЉУЧАК 

У условима све интензивнијег развоја информационих технологија, све више се намеће питање њихове улоге у свакодневним активностима учитеља, наставника, стручних сарадника, као и ученика основне школе. Библиотекар основне школе и наставник Техничког и информатичког образовања/Информатике и рачунарства су активни учесници свих школских програма на којима је потребна медијатечка, односно информатичко-техничка подршка – попут приредби, гостовања књижевника, музичара, глумаца и других културних радника, или пак предавања и трибина. Сарадња школског библиотекара и наставника ТИО/ИР представља веома важан фактор у припреми и реализацији јавних и културних активности основне школе, а нарочито у решавању проблема који се односе на безбедност и умешност коришћења информатичке опреме и савремених аудио-визуелних и електронских извора, као и на примену нових информационих технологија.

6. ЛИТЕРАТУРА

[1] Влаховић Б.М. Од библиотеке ка мултимедија центру школе, Други семинар за школске библиотекаре, Школски библиотекари на почетку 21. века, Сремски Карловци, 16-17. новембар 2006, http:// skolskibibliotekari.wordpress.com/ (преузето 6.5.2011).

[2] IFLA/UNESCO Смернице за школске библиотеке, Гласник НБС, 1/2005, 412, хттп:// http://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1282 (преузето 5.5.2011).

[3] Брофи П. Библиотека у 21. веку: нове услуге за информационо доба, Београд: Clio, 2005.

[4] Клејтон П., Горман Г.Ј.: Управљање изворима информација у библиотекама, Београд,  Clio, 2003. 

 

_________________

(1) У даљем тексту: наставник/ци ТИО/ИР.

(2) Библиотекар помаже наставницима школе да пронађу потребни материјал у штампаном или дигиталном облику, или на Интернету. Тако је, на пример, могућа сарадња и са наставницима ликовне и музичке културе: часови у библиотеци, слушање аудио-дискова, гледање снимљених музичких концерата, музичких филмова, документарних и играних филмова о великим сликарима и музичарима; снимање пробних наступа ученика за приредбе, прегледање снимака и корективни рад наставника са ученицима, или, рецимо – припрема материјала и увежбавање ученика који се су се пријавили за ваншколска музичка такмичења.
(3) Лица која су била задужена за бригу и руковање некадашњом презентационом опремом, медијатекари – постали су „технолошки вишак“ у времену када се од сваког учитеља и наставника очекује да буде информатичко-технички описмењен и спреман да своја ИТ – знања и практично примени у настави. Према актуелној систематизацији, у основној школи не постоји радно место медијатекара, већ само радно место библиотекара, за разлику од средње школе, где медијатекар као стручни сарадник постоји у музичкој школи. Међутим, ове све сложеније и захтевније медијатечке послове у основним школама данас обављају они који су за то информатички оспособљени (библиотекари различитих предметно-стручних компетенција и библиотекари-информатичари) и наставници информатичке групе предмета – они који су за то, природно, својом професијом и знањем „предодређени“ или их имају као обавезу у оквиру тзв. „осталих послова“, на основу одлуке директора школе.

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s